To dzięki Wam!

Wszystkie działania możemy realizować dzięki pozyskanym środkom z dotacji, ale także dzięki Państwa darowiznom czy przekazanego 1,5% podatku dla OPP. Niektóre działania prowadzimy także w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie mieszkaniowe

Mieszkania chronione dla osób w kryzysie przemocy

Pobyt w takich mieszkaniach oparty jest o wcześniejsze korzystanie ze wsparcia w prowadzonym przez nas Domu Samotnej Matki. Dysponujemy 4 mieszkaniami na terenie Zielonej Góry, gdzie kobiety z dziećmi już są samodzielne, podjęta została przez nie praca, dzieci mają ustabilizowaną  sytuacje edukacyjno-rozwojową. Pobyt w takim mieszkaniu może trwać do 2 lat. W tym czasie z naszymi specjalistami dalej wspierana jest cała rodzina. 

Specjaliści dla Ciebie

Poradnictwo specjalistyczne

W zależności od możliwości, udzielamy różnego typu wsparcia, którego celem jest ochrona praw i interesów dziecka oraz rodziny. Oferujemy poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Przy pierwszej wizycie i rozmowie w tzw. pierwszym kontakcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, omawiana jest sytuacja rodziny. Po zidentyfikowaniu potrzeb, dobierane są także inne formy poradnictwa. Działalność ta opiera się na wsparciu interwencyjnym, tzn. dostępnym w najkrótszym możliwym czasie oraz doraźnym – krótkoterminowym. Poradnictwo to nie przyjmuje formy terapii. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w celu zapoznania się z aktualnym harmonogramem pracy specjalistów. Poradnictwo realizowane jest w siedzibie stowarzyszenia.  

Poradnictwo finansowane jest w ramach pozyskanych środków z samorządów tj. Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, programów rządowych, w tym Wojewody Lubuskiego lub innych ogólnopolskich. 

Zadzwoń do nas!

Telefon zaufania dla osób w kryzysie

Całodobowy Telefon zaufania dla osób w kryzysie, realizowany jest przez nas od 2004 roku. Na odrębnej linii 68 328 08 63, można połączyć się  z osobą, która może wysłuchać, wskaże możliwe rozwiązania, a jeśli to konieczne podejmie interwencję. Dyżur pełnią m.in. pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni. 

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób, które doświadczają trudności rodzinnych, osobistych i ciężko im znaleźć w sobie gotowość na bezpośrednie spotkanie ze specjalistą. W szczególności telefon przeznaczony jest dla wszystkich osób w kryzysie emocjonalnym oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Prowadzenie Telefonu Zaufania finansowane jest z pozyskanych środków dla organizacji pozarządowych w ramach dotacji od samorządów m.in. Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

W grupie siła!

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie 

Działanie to realizujemy w formie samopomocowej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Osoby uczestniczące w grupie mają możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia. Grupa taka ma także motywować do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie trwania w przemocy, pomóc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie. Wskazanie możliwości podejmowania działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.

Grupa wsparcia w zależności od dostępności środków, realizowana jest 1 lub 2 razy w roku (grupa wiosenna i grupa jesienna). 

Pomożemy się poprawić!

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc domową. Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy, zmiana postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy, nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji takich działań. Program ma wyposażyć uczestników w wiedzę pozwalającą identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich oraz umiejętności panowania nad własnymi emocjami i kontrolowania agresji.

Program korekcyjno-edukacyjny realizujemy w grupach po 12 osób. W każdym roku organizujemy 2 grupy (wiosenna i jesienna).

Do udziału w programie zapisać się można w każdym momencie, przychodząc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na początku konieczne jest wypełnienie formularza pierwszego kontaktu. 

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Warsztaty

Warsztaty umiejętności wychowawczych

To warsztaty dla rodziców, którzy: chcą poprawić swoją relację i wzmocnić więź z dzieckiem; chcą komunikować się bez przemocy, przy rozumieniu potrzeb dziecka. 

Podczas zajęć staramy się dostosować poruszaną tematykę do indywidualnych potrzeb uczestników, aby mogli oni uzupełnić wiedzę o nurtujące ich zagadnienia wychowawcze, utrwalić posiadane już informacje oraz trenować nabytą wiedzę w praktyce.

Warsztaty realizowane są zazwyczaj raz w roku – jesienią. 

Edukujemy

Szkolenia w podmiotach edukacji i dla innych podmiotów pracujących z rodzinami w tym w sytuacjach przemocowych

W ramach działalności profilaktycznej staramy się wspierać uczniów, nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, w szczególności z przemocą. Możemy przeprowadzić szkolenia z zakresu aspektów prawnych i procedury Niebieskiej Kraty oraz radzenia sobie w sytuacjach przemocy seksualnej lub cybeprzemocy itp. 

Realizujemy także programy mediacji rówieśniczych, gdzie uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów.

Działanie to realizowane jest w ramach programów, na które pozyskujemy środki z dotacji lub jako zlecenie przeprowadzenia szkolenia w formie odpłatnej. 

Pomożemy Wam w trudnych chwilach

Pochówek dzieci zmarłych przed narodzinami oraz wsparcie dla rodziców

Nasze Stowarzyszenie, jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce, włączyło się w pełną realizację prawa do godności i ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Od 2007 r. organizujemy pochówki dzieci zmarłych przed narodzeniem. Chcielibyśmy, aby pochówki tych dzieci nieco różniły się od „normalnych” pogrzebów. Naszym staraniem jest, by była to także okazja do wspólnej modlitwy, zadumy nad losem dziecka i rodziny. 

W szpitalu w Zielonej Górze oraz w Nowej Soli rodzice, którzy doświadczyli straty mogą podjąć decyzję o pochówku dziecka i skorzystania z tej formy wsparcia. Pochówek odbywa się średnio raz na kwartał. 

W ramach funkcjonowania naszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej możemy wspierać rodziców po stracie, poprzez korzystanie z poradnictwa psychologicznego. 

Więcej o tym obszarze, ale także realizacji pochówku w innych miastach woj. lubuskiego, można znaleźć na stronie:

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem